ALGEMENE VOORWAARDEN RENATE SMIT PHOTOGRAPHY

Artikel 1 Definities

1. Renate Smit Photography, gevestigd te Haarlem, KvK-nummer 62804359, wordt in deze algemene voor-waarden aangeduid als Renate Smit.
2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.
3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan Renate Smit tegen betaling van honorarium en kosten jegens klant werkzaamheden voor klant verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten en goederen door of namens Renate Smit waarop zij deze voorwaarden van toepass-ing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
3. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op de in het kader van de overeenkomst ingeschakelde der-den.
4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeelte-lijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
6. Renate Smit is gerechtigd deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen indien zij dit nodig acht.

Artikel 3 Offertes
1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 14 kalenderdagen. Een offerte dient te allen tijde schriftelijk te worden bevestigd.
2. Bij acceptatie van de offerte, wordt automatisch akkoord gegaan met deze algemene voorwaarden.
3. Renate Smit kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
5. Al hetgeen buiten het geoffreerde wordt geleverd, wordt beschouwd als meerwerk en als zodanig gefac-tureerd.

Artikel 4 Tarieven en betalingen
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Op de offerte staat de pakketprijs van de gekozen dienst zoals overeengekomen, dan wel een uurtarief met geschat aantal uren vermeld. Eventuele overige bijkomende kosten, zoals locatiehuur en reiskosten worden tevens vermeld. Nabestellingen, evenals meerwerk door een wijziging in de overeenkomst of wijzig-ing in de standaard stijl van Renate Smit, zullen apart worden gefactureerd.
3. Renate Smit is gerechtigd het bedrag vooraf te factureren. Tenzij anders overeengekomen, wordt de be-taling in 1 x voldaan. Content zal niet worden geleverd voor de gehele betaling is voldaan.
4. In geval van een fotoalbum zal pas tot ontwerp en bestelling worden overgegaan na volledige betaling van het factuurbedrag.
5. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat mo-ment gehanteerde prijspeil. Renate Smit heeft het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de klant.
6. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.
7. Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het mo-ment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
8. Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant.
9. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Renate Smit onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5 Informatieverstrekking klant 1. Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan Renate Smit.
2. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Renate Smit zal de gegevens vertrouwelijk behande-len.
3. Klant vrijwaart Renate Smit voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.
4. Stelt klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van klant.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst
1. Renate Smit voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat klant beoogde. Klant dient op de hoogte te zijn van de standaard stijl van Renate Smit.
2. In het geval van grafische opdrachten voor particulieren zijn in de offerte twee revisierondes meegenomen. Aangepaste wensen van de klant buiten deze revisierondes levert meerwerk op en zal als dusdanig worden gefactureerd.
3. Klant dient de omstandigheden zo gunstig mogelijk te maken voor Renate Smit tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.
4. Indien een bepaalde locatie voor de shoot is gewenst door klant, is deze verantwoordelijk voor het rege-len van de locatie en de bijbehorende kosten, tenzij anders overeengekomen.
5. Indien Renate Smit tijdens uitvoering van de overeenkomst tegenwerking ondervindt door derde partijen, kan zij niet aansprakelijk worden gehouden door verminderde resultaten als gevolg hiervan.

Artikel 7 Wijziging en annulering
1. In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft Renate Smit de mogelijkheid haar werkzaamheden te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte, extreme weersomstandigheden en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Renate Smit maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan klant. Zij zal indien nodig zorg dragen voor vervanging, in dezelfde stijl, of, indien mogelijk, zullen partijen een nieuwe datum overeenkomen. Wanneer een vervangende fotograaf wordt ingezet, zal Renate Smit zelf de nabewerking voor haar rekening nemen.
2. Annulering door de klant voor een shoot is enkel schriftelijk mogelijk. Renate Smit heeft tijd gereserveerd voor de geplande shoot. Wanneer er geen sprake is van geldige omstandigheden die enkel ter beoordel-ing komen van Renate Smit, gelden dan ook de volgende regels met betrekking tot annulering van een shoot, anders dan een bruiloft: Bij annulering binnen 48 uur voor aanvang van de shoot wordt 50% van het geoffreerde bedrag in reken-ing gebracht. In geval van slechte weersomstandigheden kan de shoot in overleg kosteloos worden verzet.
3. Voor annulering van bruiloften gelden de volgende voorwaarden: bij annulering binnen vier kalender-maanden voor aanvang van de bruiloft wordt 20% van de geoffreerde kosten in rekening gebracht, annu- lering tussen de 2 en 1 maand voor aanvang resulteert in betaling van 50% van de kosten bij annulering binnen 1 maand voor de bruiloft wordt het gehele bedrag in rekening gebracht.

Artikel 8 Overmacht
1. In geval van overmacht is Renate Smit gerechtigd haar werkzaamheden te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar zij redelijkerwijs geen invloed op uit kan oefenen, zoals ziekte, ongevallen, brand of overheidsmaatregelen.
2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet worden de verplichtingen van Renate Smit jegens klant opgeschort zo lang zij niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Indien deze situatie langer dan 8 weken heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder het recht op schadevergoeding of ongedaanmaking. De tot dan toe geleverde werkza-amheden worden onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 9 Aansprakelijkheid schade
1. Renate Smit is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
2. Renate Smit is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
3. Renate Smit is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van klant gedurende werkzaamheden op locatie.
4. Renate Smit kan niet aansprakelijk worden gehouden voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeld-schermen en afdrukken die door een ander dan haar worden geleverd.
5. Renate Smit is niet aansprakelijk voor vertragingen veroorzaakt door derden.
6. Renate Smit is niet verantwoordelijk voor de weersomstandigheden op de foto.
7. Renate Smit is niet aansprakelijk voor fouten in aangeleverde teksten of incorrect gebruik van au-teursrechtelijk beeld wanneer klant zijn goedkeuring heeft gegeven voor het concept of hiervoor in de gele-genheid is gesteld en hier geen gebruik van heeft gemaakt.
8. Renate Smit is niet verantwoordelijk voor het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten van derden. De klant bevestigt dat alle stukken die aan Renate Smit worden geleverd eigendom zijn van de klant en sluit hiermee aansprakelijkheid van Renate Smit uit.
9. Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een overeenkomst.
10. Klant is verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van alle aanwezigen om gefotografeerd te worden tijdens een shoot op een openbare locatie.
11. In geval door klant schade wordt toegebracht aan apparatuur tijdens een shoot, is de klant gehouden de taxatiewaarde te vergoeden.
12. In het geval dat Renate Smit een schadevergoeding verschuldigd is aan klant bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, of door Renate Smit in rekening is gebracht.
13. Klant vrijwaart Renate Smit tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en goederen.

Artikel 10 Auteursrecht, licentie en publicatie
1. De rechten op de door Renate Smit aan klant ter beschikking gestelde materialen en content berusten bij Renate Smit. Het is klant nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.
2. Klant komt een publicatierecht toe, inzake het vooraf overeengekomen, van content na volledige betaling van het factuurbedrag. Content mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan vooraf overeengekomen, zonder aanvullende licentie aan te schaffen.
3. Indien content commercieel gebruikt wensen te worden, dient de leverancier toestemming te verkrijgen van Renate Smit.
4. Klant is niet gerechtigd aangeleverd beeldmateriaal te bewerken of uit te snijden. Dit omvat tevens het plaatsen van tekst over foto’s of het gebruiken van Instagram filters.
5. Klant dient, bij gebruik van aangeleverde content op social media, naam van Renate Smit te vermelden voor zover dit is overeengekomen.
6. Elke handeling in strijd met het in lid 1 tot en met 5 van dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
7. Bij inbreuk komt Renate Smit een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar ge-bruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te ver-liezen op vergoeding van overige geleden schade.
8. Met het aangaan van de overeenkomst geeft klant Renate Smit toestemming het beeldmateriaal te ge-bruiken voor advertenties, social media, tijdschriftartikelen, drukwerk, beursmateriaal, portfolio en demon-stratiemateriaal, tenzij hier voorafgaand aan de shoot uitdrukkelijk bezwaar tegen wordt gemaakt.

Artikel 11 Bijzondere bepalingen
1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Klant wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.

Artikel 12 Levering
1. Renate Smit spant zich in de gewenste foto’s zo spoedig mogelijk aan te leveren. Hierbij dient de geschatte leveringstermijn die partijen overeenkomen in acht te worden genomen. Aan deze schatting kunnen echter geen rechten worden ontleend.
2. Renate Smit maakt, bewerkt en selecteert content naar eigen inzicht. Geselecteerde foto’s worden bew-erkt volgens de normale standaarden. Klant verklaart bekend te zijn met de stijl van Renate Smit. Aanvul-lende wensen van klant leveren meerwerk op en zullen als dusdanig worden gefactureerd.
3. Content wordt in hoge resolutie verzonden via een online gallery. Na ontvangst van de content is klant zelf verantwoordelijk voor het maken van een back-up.
4. Indien gewenst kan klant ook een album aanschaffen. Als verzendadres voor fotoproducten geldt het adres dat de klant heeft opgegeven. Renate Smit is niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie.
5. Renate Smit is niet gehouden om niet geselecteerd en/of onbewerkt (RAW) materiaal aan te leveren.
6. Klant ontvangt in geval van grafische opdrachten een eerste versie van de content in drie verschillende concepten, waarna er in geval van eventueel gewenste revisies een tweede en derde versie wordt verzon-den, voordat deze wordt aangemerkt als de definitieve versie.

Artikel 13 Fotoalbums
1. Het is niet mogelijk om aangeschafte fysieke fotoproducten, besteld bij Renate Smit, te ruilen en/of re-tourneren. De producten worden op maat gemaakt. Klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij hierdoor afs-tand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.
2. Voor het maken van albums worden ontwerpkosten, drukkosten en verzendkosten in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen.
3. Op fotoalbums zijn de garantiebepalingen van de fabrikant van toepassing.
4. Klant wordt in de mogelijkheid gesteld een ontwerp voor de druk goed te keuren. Na goedkeuring is klant zelf verantwoordelijk voor eventuele fouten.

Artikel 14 Klachten
1. Klant is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten binnen 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan Renate Smit. Klachten over fotoalbums dienen binnen 48 uur kenbaar te worden gemaakt.
2. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt of al gebruik is gemaakt van de inbegrepen revisies, dan vinden wijzigingen plaats op basis van het gebruikelijke uurtarief van Renate Smit.
3. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 15 Geschilbeslechting
1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Renate Smit en betrokken derden 12 maanden.